No title... No title... No title...

Đăng nhập
CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

I. Văn phòng Sở

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Vũ Trọng Hiền

Chánh Văn phòng

vanphong.sohagiang@moet.edu.vn

2

Vũ Quang

Phó Chánh Văn phòng

 

3

Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Chánh Văn phòng

 

4

Hoàng Liên Sơn

Chuyên viên

 

5

Chu Thị Mùi

Văn thư

 

6

Vương Thị Hậu

Nhân viên phục vụ

7

Vũ Văn Tình

Lái xe

 

8

Triệu Quang Hào

Lái xe

 

II. Thanh tra

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Lê Xuân Chung

Chánh  Thanh tra

thanhtra.sohagiang@moet.edu.vn

2

Phạm Thị Kim Ánh

Thanh tra viên

 

3

Hoàng Thị Tuy

Thanh tra viên

 

4

Nguyễn Đức Toàn

Thanh tra viên

 

III. Phòng Tổ chức cán bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

La Thị Thúy Chinh

Trưởng phòng

phongtccb.sohagiang@moet.edu.vn

2

Vũ Văn Thành

Phó Trưởng phòng

 

3

Lệnh Anh Minh

Chuyên viên

(Biệt phái đến)

 

 4  Nguyễn Thị Phượng

 Chuyên viên

(Biệt phái đến)

 

IV. Phòng Kế hoạch - Tài chính

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Vũ Thị Thanh Huyền

Trưởng phòng

phongkhtc.sohagiang@moet.edu.vn

2

Trần Tiến Bằng

Phó Trưởng phòng

 

3

Vũ Thị Thu Hòa

Chuyên viên

 

4

Lương Ngọc Quyến

Chuyên viên

 

5

Đỗ Thị Ngọc Thúy

Chuyên viên

 

6

Nguyễn Ngọc Huy

Chuyên viên

 

 7  Nguyễn Văn Tường

 Chuyên viên 

 

V. Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Trần Nhật Khánh

Trưởng phòng 

phongktkd.sohagiang@moet.edu.vn

2

Lê Thị Như Quỳnh

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Văn Ngũ

Chuyên viên

 

4

Hoàng Thị Thu Hà

Chuyên viên

 

 5  Bùi Biên Cương  Chuyên viên  

VI. Phòng Giáo dục Trung học

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Đỗ Trọng Thân

Trưởng phòng

phonggdtrh.sohagiang@moet.edu.vn

2  Nguyễn Mạnh Nhất  Phó Trưởng phòng  

3

Nguyễn Văn Lâu

Chuyên viên

 

4

Bùi Thị Lê Vân

Chuyên viên

 

5

Trần Quốc Huy

Chuyên viên

 

6

Nguyễn Quốc Hoàn

Chuyên viên

 

VII. Phòng Giáo dục tiểu học - Giáo dục dân tộc

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Trịnh Đình Huynh

Trưởng phòng

phonggdth.sohagiang@moet.edu.vn

2

Nông Thanh Tú

Phó Trưởng phòng

phonggddt.sohagiang@moet.edu.vn

3

Lê Thị Hòa

Chuyên viên

 

4

Nguyễn Lăng

Chuyên viên

 

 5  Phan Hoàng Thông  Chuyên viên  

VIII. Phòng Giáo dục mầm non

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Thị Phú

Trưởng phòng

phonggdmn.sohagiang@moet.edu.vn

2

Phạm Thị Ngọc Hà

Chuyên viên

 3

 Nguyễn Thị Nhẫn

 Chuyên viên

 

IX. Phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Tất Phấn

Trưởng phòng

phonggdtx.sohagiang@moet.edu.vn

2

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Phó Trưởng phòng

3

Hoàng Thị Hoà

Phó Trưởng phòng

phonggdcn.sohagiang@moet.edu.vn 

4

Đoàn Văn Minh

Chuyên viên

 

5

Triệu Thị Thơm

Chuyên viên