Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh
Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản của vô giá mà Người để lại cho dân tộc. Phong cách Hồ Chí Minh là bài học, chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách của người cán bộ, đảng viên và bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ mai sau.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: Internet).

Toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách tư duy của Người là việc rất cần thiết đối với mỗi người dân, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ đảng viên, từ đó tạo nên phong cách tư duy mạch lạc, có chính kiến, không khuôn mẫu giáo điều.

 

Khi nói tới phong cách tư duy của Hồ Chí Minh, đầu tiên phải nói đến phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo:

 

Độc lập: là không lệ thuộc, không phụ thuộc, không theo mẫu, không giáo điều, tự tìm tòi học hỏi và suy nghĩ.

 

Tự chủ: tự bản thân làm chủ suy nghĩ của mình, làm chủ công việc, chịu trách nhiệm trước nhân dân.

 

Sáng tạo: từ bỏ cái cũ lạc hậu, lỗi thời, không phù hợp với cái mới. Cái mới phù hợp với thực tiễn, tiếp thu những điểm ưu việt và bổ sung thêm những giá trị mới cho cái cũ. Người nói “không phải cái gì cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ..cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý… cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm…cái gì mới mà hay thì ta phải làm”1.

 

Với Hồ Chí Minh, tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo đồng nghĩa với một bản lĩnh Chính trị vững vàng, tinh thần cách mạng, dũng cảm, dám nghĩ đến những điểm táo bạo tốt đẹp mặc dù là ý kiến thiểu số trên cơ sở nhân cách và tài năng; có thái độ, hành động, quan điểm độc lập, không vì áp lực ngoại cảnh mà thay đổi chính kiến. Đặc biệt là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Tổ Quốc, nhân dân và Đảng. Tránh xa lối suy nghĩ và hành động cứng nhắc, giáo điều, kinh nghiệm. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn đất nước, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể từ đó Người mở rộng tư duy, nghiên cứu các hệ tư tưởng, học thuyết, hướng tầm nhìn ra thế giới, không ngừng học tập và nâng cao trình độ văn hóa, làm giàu trí tuệ cho bản thân để phục vụ Tổ Quốc, phục vụ nhân dân.

 

Hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần học tâp, vận dụng, rèn luyện phong cách tư duy Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ ”. “Xây dựng và thực hiện tốt các qui định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp”2.

 

Xuất phát từ thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công việc bên cạnh những ưu điểm của phong cách tư duy độc lập, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng tốt nhu cầu công việc, vẫn còn những hạn chế như bệnh giáo điều, kinh nghiệm, áp đặt…. Vì vậy việc học, rèn luyện, xây dựng phong cách tư duy theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh chính là một phần trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên. Để làm được điều trên cần phải:

 

Một là: tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch của các cấp ủy Đảng về triển khai thực hiện việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Hai là: Cán bộ, đảng viên cần tự giác học tập nâng cao trình độ từ chuyên môn đến trình độ lý luận chính trị, rèn luyện phong cách tư duy của bản thân theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh.

 

Ba là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tạo điều kiện, môi trường thực tiễn, thực hiện tốt công tác dân chủ để cán bộ, đảng viên phát huy tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, phát huy năng lực sở trường của cán bộ, đảng viên.

 

Bốn là: tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và phong cách tư duy Hồ Chí Minh nói riêng giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng hoàn thiện bản thân từ suy nghĩ đến hành động. Để làm được điều đó phải kết hợp đồng bộ các giải pháp trên nhằm xây dựng phong cách tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó đóng góp “tài”, “ đức” vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tiến lên cộng sản chủ nghĩa, phấn đấu vì một xã hội “ dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.


Đỗ Việt Hà