Kế hoạch triển khai dạy học trực tuyến

SỞ GD&ĐT HÀ GIANG

 TRƯỜNG THPT ĐỒNG YÊN

 

Số: 30/KH-THPTĐY

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Đồng Yên, ngày 16 tháng 04 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai dạy học trực tuyến

 

Căn cứ văn bản số 1128/SGDĐT-GDTrH ngày 19/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2019-2020;

Căn cứ công công văn số 341/SGDĐT-GDTrH ngày 07/04/2020 V/v triển khai dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình;

Căn cứ vào thư công tác của Phòng giáo dục trung học – Sở GD&ĐT Hà Giang ngày 11/04/2020 về việc hỗ trợ học sinh học qua truyền hình;

Trường THPT Đồng Yên xây dựng kế hoạch triển khai dạy học trực tuyến như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm hỗ trợ học sinh trong thời gian ở nhà phòng, chống dịch Covid-19 vẫn duy trì việc học tập củng cố kiến thức theo phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.

Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Yêu cầu:

Tổ, nhóm chuyên môn tập trung nghiên cứu nội dung chương trình giảm tải để xây dựng những nội dung kiến thức cần ôn tập cho học sinh.

Đối với lớp 12 Tổ, nhóm chuyên môn nghiên cứu đề minh họa do Bộ GD&ĐT phát hành, nghiên cứu xây dựng ma trận, giải đề minh họa để có những định hướng trong việc ôn tập cho học sinh. Xây dựng nội dung ôn tập bán sát định hướng của Bộ GD&ĐT theo cấu trúc của đề minh họa đã phát hành.

Nội dung kiến thức ôn tập đảm bảo tính chính xác, khoa học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và phù hợp học sinh.

Hình thức xây dựng trực quan, sinh động phù hợp với các yêu cầu sư phạm, học sinh dễ dàng tiếp cận. Giáo viên phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học; sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng.

Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên Google, Facebook hoặc Zalo; máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet; tham gia học tập và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên.

Đối với Cha mẹ học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến; giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình; phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của giáo viên.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:            

1. Ban chuyên môn:

Xây dựng kế hoạch Dạy học trực tuyến, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác quản lý học sinh học tập tại nhà. Chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

Thông tin đến cha mẹ học sinh và học sinh phương án dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng dịch Covid-19.

2. Tổ chuyên môn:

Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh theo từng tuần (lưu ý phần giảm tải);

Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các giáo viên tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả. 

TTCM triển khai nội dung kế hoạch tới các thành viên trong tổ qua Gmail cá nhân.

Nhóm chuyên môn thực hiện việc thảo luận, xây dựng nội dung ôn tập thông qua hình thưc họp trực tuyến theo đúng các quy định hiện hành.

Giáo viên lựa chọn nội dung ôn tập cho học sinh bán sát các vào chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT. Xây dựng và lựa chọn học liệu; cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình khi đi học trở lại. 

Giáo viên khi chuẩn bị các nội dung dạy học thì xây dựng kèm theo các câu hỏi kiểm tra đánh giá học sinh. Những câu hỏi này gửi tới học sinh thông qua Google Classroom nhằm kiểm tra việc học tập của học sinh.

3. Giáo viên chủ nhiệm:

Tổ chức cho HS tham gia học tập, kiểm tra, điểm danh học sinh trong từng bài học qua việc nộp bài trên Google Classroom; phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn và hỗ trợ giáo viên bộ môn trong công tác quản lí học sinh khi tham gia học tập; chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập cũng như quản lí học sinh.

4. Tổ công nghệ thông tin:

Có trách nhiệm nghiên cứu việc dạy học trực tuyến trên (Thông qua việc tạo Video bài giảng hoàn chỉnh); quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ cả giáo viên và học sinh, phụ huynh khi cần thiết.

III. THỜI GIAN DẠY HỌC:

Khối 12: 09 môn cơ bản hoàn thành Video bài giảng vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 20/04/2020 (riêng môn Hóa hoàn thành vào thứ 7 18/04/2020).

Khối 10, 11: 09 môn cơ bản hoàn thành Video bài giảng vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ 20/04/2020.

Bài giảng sau khi các nhóm bộ môn hoàn thành gửi cho tổ CNTT (địa chỉ trong thông báo số 05) để hoàn thiện và đăng lên kênh Youtobe của nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch Dạy học trực tuyến qua Internet nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình mới, trong quá trình thực hiên có khó khăn, vướng mắc trao đổi cùng với lãnh đạo nhà trường giải quyết. Quá trình thực hiện Kế hoạch có thể có những điều chỉnh, các bộ phận theo dõi thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:

  • Chi bộ (B/cáo);
  • Tổ CM (Thực hiện);
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Anh Khoa