Thông báo số 05/TB-THPTĐY V/v tiếp tục triển khai công tác trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch

SỞ GD&ĐT HÀ GIANG

 TRƯỜNG THPT ĐỒNG YÊN

 

Số: 05/TB-THPTĐY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Đồng Yên, ngày 16 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v tiếp tục triển khai công tác trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch)

 

Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Yên yêu cầu các Đ/c Giáo viên thực hiện một số nội dung sau:

 1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1126/UBND-VHXH của UBND tỉnh Hà Giang, ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 2. Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo số: 01,ngày 01/04/2020; 02, ngày 07/04/2020; 03, ngày 08/04/2020; 04, ngày 12/04/2020 của nhà trường.
 3. Các đồng chí được phân trực, thực hiện nghiêm túc thời gian trực, có việc phải báo cáo với các đồng chí trong Ban giám hiệu.
 4. Các buổi không được cho các cá nhân ngoài trường chơi thể thao trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch.
 5. Các tổ, nhóm chuyên môn thực hiện các nội dung sau:
 • Xây dựng bài giảng theo nội dung thống nhất với Ban chuyên môn.
 • Bài giảng phải được trao đổi, thảo luận, thống nhất giữa các cá nhân của tổ và nhóm chuyên môn.
 • Trong bài phải có câu hỏi, bài tập cho học sinh ( có thể lấy bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa.
 • Yêu cầu học sinh nộp sau khi tiếp tục đi học.
 • Các bài giảng sau khi được thẩm định ở nhóm, tổ chuyên môn gửi theo địa chỉ:

  huyluonghg@gmail.com;nguyenkhactiep2006@gmail.com; nguyentrungkien.dy@gmail.com.

 • Nội dung bài giảng không vượt quá chương trình học sinh đã học và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung bài.

  (Nội dung cụ thể trong kế hoạch dạy học trực tuyến kèm theo)

  1. Các tổ, nhóm chuyên môn chủ động soạn bài trong kế hoạch môn học đã xây dựng, để dạy học trực tuyến (với tất cả các bộ môn).
  2. Các đồng chí trong Ban chuyên môn có trách nhiệm thẩm định các bài giảng.
  3. Đồng chí Nguyễn Khắc Tiệp có trách nhiệm đăng ký tài khoản Youtobe; cùng đồng chí Nguyễn Trung Kiên có trách nhiệm đăng bài lên tài khoản Youtobe và web của nhà trường

Yêu cầu toàn thể cán bộ giáo viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

 • Chi bộ (B/cáo);
 • Tổ CM (Thực hiện);
 • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Anh Khoa