Học sinh trường THPT Đồng Yên tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020.
Thự hiện văn bản số 139/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Hà Giang ngày 15/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường yêu cầu toàn thể các em học sinh và cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid - 19.